Skip to main content

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

Privacyverklaring ContourdeTwern

Privacyverklaring ContourdeTwern / MaatschappelijkbetrokkenondernemenTilburg

www.mvoteamuitje.nl  en www.maatschappelijkbetrokkenondernementilburg.nl  is een product van ContourdeTwern (www.contourdetwern.nl )


Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Stichting ContourdeTwern, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer 41096481.
ContourdeTwern (CdeT) verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u aangeeft dat u gebruik wilt maken van onze diensten, vragen wij u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het registratiesysteem Burgers en Leefomgeving in Beeld (BLIK) van CdeT, en alleen gebruikt om onze ondersteuning en diensten aan u op een goede manier te kunnen (blijven) aanbieden. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Uw persoonsgegevens worden alleen ingezien en/of gebruikt door medewerkers en/of vrijwilligers van CdeT. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet.

Bewaartermijn
CdeT bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Website

CdeT respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.
Beveiliging en geheimhouding
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen technisch te beveiligen. Daarnaast zijn alle medewerkers van CdeT verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het werk ter kennis komt op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onze vrijwilligers verklaren eveneens vooraf schriftelijk strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle verkregen informatie tijdens de werkzaamheden als vrijwilliger bij CdeT.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door CdeT worden verwerkt, kunt u schriftelijk of per mail een inzageverzoek doen. Aan uw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven. Wij kunnen u vragen u te legitimeren. Mocht blijken dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail sturen aan:

ContourdeTwern
t.a.v. Privacy Adviseur
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tevens kunt u het Register Verwerking Persoonsgegevens van ContourdeTwern opvragen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 8 dagen hierop onze reactie.
Wijziging van privacy verklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door CdeT te allen tijde worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.